1. pl
 2. en
 3. de

+48 665 916 303

kontakt@villagemielno.pl

I. Informacje wstępne

 

 1. Village Mielno (zwany zamiennie "ośrodkiem") składa się z 5 domków, w tym 2 domki premium i 3 domki standard.

 2. Domki dzielą się na domki standard i premium. Domki premium różnią się od domków standard dodatkowym wyposażeniem w postaci kominka oraz łóżka podwójnego (tzw. małżeńskiego) zamiast łóżka piętrowego.

 3. Domki standard przeznaczone są dla maksymalnie 5 osób - miejsca do spania to rozkładana 2-osobowa sofa w pokoju dziennym oraz 3-osobowe łóżko piętrowe na antresoli (dolne miejsce 2-osobowe, górne 1-osobowe).

 4. Domki premium przeznaczone są dla maksymalnie 4 osób - miejsca do spania to rozkładana 2-osobowa sofa w pokoju dziennym oraz 2-osobowe łóżko podwójne (tzw. małżeńskie) na antresoli.

 5. Domki i ich wyposażenie mogą się nieznacznie od siebie różnić. Dostępność konkretnego domku podana jest w trakcie dokonywania rezerwacji.

 

II. Rezerwacja

 

 1. Rezerwacji pobytu dokonuje się poprzez system rezerwacji na stronie internetowej www.villagemielno.pl w zakładce "rezerwacja".

 2. W okresie wakacyjnym zameldowanie i wymeldowanie możliwe wyłącznie w dniach od piątku do niedzieli.

 3. Minimalny czas pobytu wynosi od 2 do 6 nocy w zależności od wybranej daty.

 4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest opłacenie w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji opłaty rezerwacyjnej. Brak wpłaty w podanym terminie powoduje automatyczna  anulację rezerwacji.

 5. Opłata rezerwacyjna wynosi 30% całkowitej kwoty za pobyt w przypadku rezerwacji dokonanych w terminie dłuższym niż 30 dni przed dniem przyjazdu.

 6. Opłata rezerwacyjna wynosi 100% całkowitej kwoty za pobyt w przypadku rezerwacji dokonanych w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem przyjazdu.

 7. Opłata rezerwacyjna traktowana jest jako zadatek, czyli nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

 8. Pozostałą kwotę (70% całkowitej kwoty za pobyt) należy wpłacić w terminie do 30 dni przed dniem przyjazdu. Brak wpłaty powoduje automatyczną anulację rezerwacji bez możliwości zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

 9. Za dodatkową opłatą można wykupić możliwość zwrotu 70% całkowitej kwoty za pobyt w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 7 dni przed dniem przyjazdu. Opcję tą można wykupić w trakcie dokonywanie procesu rezerwacji i dostępna jest dla rezerwacji pobytów dłuższych niż 6 dni.

 10. W systemie rezerwacyjnym dostępnym na stronie www.villagemielno.pl dostępne są następujące metody płatności: przelew tradycyjny oraz poprzez system płatności internetowych "Przelewy24" oraz "Paynow".

 11. Płatności dodatkowe, tj. opłata miejscowa, kaucja, oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu płatne są na miejscu gotówką lub kartą kredytową.

 12. Warunki rezerwacji i jej odwoływania określone są podczas dokonywania rezerwacji i podane na potwierdzeniu rezerwacji.

 13. Warunkiem anulacji rezerwacji (odstąpienia od umowy) jest wysłanie pisemnego zgłoszenia drogą elektroniczna na adres kontakt@villagemielno.pl lub za pomocą formularza dostępnego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

 14. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

III. Zameldowanie i wymeldowanie

 

 1. Zameldowanie możliwe jest od godziny 16:00, wymeldowanie do godziny 12:00.

 2. Podczas zameldowania pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

 3. Podczas zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł. Kaucja zwracana jest w chwili wymeldowania w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń i braków w wyposażeniu domku i terenu ośrodka.

 4. Podczas zameldowania gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i wyposażenia domku oraz potwierdzenia tego faktu na karcie meldunkowej.

 5. Podczas zameldowania gość otrzyma klucze do domku oraz kartę zbliżeniową do otwierania bramy i furtki. Ich zgubienie skutkuje potrąceniem z kaucji kwoty 200 zł.

 6. Podczas wymeldowania gość zobowiązany jest do pozostawienia czystości w domku tj.: zmycia naczyń, wyniesienia śmieci, opróżnienia szafek oraz lodówki ze swoich rzeczy itp. W przypadku pozostawienia nieczystości zostanie potrącona kwota 200 zł z kaucji.

 

IV. Odpowiedzialność za szkody.

 

 1. Gość przyjmuje odpowiedzialność materialną za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania, oraz zobowiązuje się do rozliczenia z wyposażenia domku podczas wymeldowania.

 2. Gość dewastujący ruchomości, domki, plac zabaw oraz ich otoczenie ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Dotyczy to także szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

 3. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana Policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 4. Teren ośrodka jest monitorowany. Village Mielno nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za szkody lub kradzieże dokonane na mieniu Gości na terenie ośrodka.

 

V. Przepisy przeciwpożarowe.

 

 1. Każdy domek wyposażony jest w czujnik dymu informujący o zadymieniu.

 2. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych). Palenie dozwolone jest na zewnątrz (w tym na tarasie). 

 3. Na terenie Village Mielno obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (za wyjątkiem kominka w domkach premium), grilli węglowych i gazowych.

 4. Rozpalanie kominka możliwe jest za zgodą obsługi ośrodka oraz wykorzystując nieodpłatnie przekazane przez obsługę polana drewna.

 5. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz korzystania z własnych urządzeń, takich jak grille elektryczne, butle gazowe, farelki i nagrzewnice. Village Mielno nieodpłatnie udostępnia gościom własne grille elektryczne.

 6. Na terenie ośrodka jedynym miejscem na użytkowanie grilla elektrycznego (udostępnionego przez Village Mielno) są wyznaczone do tego miejsca, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

 7. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.

 8. Każdorazowe naruszenie niniejszych przepisów przeciwpożarowych skutkuje obciążeniem gościa karą w kwocie 500 zł.

 

VI. Warunki pobytu.

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla Gości. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe.

 2. Na terenie ośrodka zabrania się słuchania głośniej muzyki oraz zakłócania spokoju innych Gości.

 3. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.

 4. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia. 

 5. Korzystanie z placu zabaw dopuszczone jest dla dzieci do 13 roku życia i tylko pod opieką dorosłych.

 6. Goście w trakcie pobytu mogą nieodpłatnie korzystać z całego udostępnionych w ośrodku wyposażenia. Chęć korzystania z części wyposażenia (np. rowerów) może wymagać ustalenia dostępności u obsługi ośrodka.

 7. Przebywanie na terenie ośrodka osób niezameldowanych możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi ośrodka.

 8. Przyjmujemy niewielkie zwierzęta domowe. Pobyt zwierząt jest dodatkowo płatny (szczegóły w warunkach rezerwacji). Obowiązuje nakaz wyprowadzania psów na spacer poza teren ośrodka i sprzątania po nich nieczystości. Nieprzestrzeganie tego przepisu skutkuje potrąceniem kwoty 300 zł z kaucji Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta ponosi ich właściciel.

 9. Obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia na terenie ośrodka. Nieprzestrzeganie tego przepisu skutkować będzie potrąceniem kwoty 300 zł z kaucji.

 10. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu (tj. strony internetowej www.villagemielno.pl umożliwiającej m.in. rezerwację pobytu on-line za pomocą systemu rezerwacyjnego) poprzez pocztę elektroniczną kontakt@villagemielno.pl w terminie 30 dni od dnia zauważenia nieścisłości (np. sprawy związane z potwierdzeniem lub anulacją rezerwacji, płatnościami, itp.) jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia.
 2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem ośrodka  niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie gość ma prawo i obowiązek zgłaszać obsłudze ośrodka (ustnie lub pisemnie) lub poprzez pocztę elektroniczną kontakt@villagemielno.pl niezwłocznie po zauważeniu niezgodności i/lub usterek. Reklamacje zostaną w miarę możliwości rozpatrzone w jak najszybszym terminie po ich zgłoszeniu. Rozpatrzenie reklamacji gość potwierdza podpisem na zgłoszeniu reklamacji czym jednocześnie zrzeka się prawa do innej rekompensaty. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie gościowi zostanie zaproponowane alternatywne rozwiązanie problemu.
 3. Nieuwzględnienie reklamacji wymaga pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy, wraz z pouczeniem o prawie złożenia odwołania do właściwych organów.

 

 

VIII. Przepisy o ochronie danych osobowych RODO.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Village Mielno S.C;

 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem kontakt@villagemielno.pl z dopiskiem RODO;

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług wynajmu domków. Jeśli wyraził(a) Pani/Pan dodatkową zgodę Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany na cele marketingowe;

 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usług wynajmu domków. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na cele marketingowe jest Pani/Pana zgoda. Zgodę tę może Pani/Pan w każdym momencie wycofać, wysyłając do nas wiadomość;

 5. Pani/Pana dane osobowe są przez Village Mielno przekazywane następującym podmiotom trzecim: firmom dostarczającym ośrodkowi usługi informatyczne, rezerwacji domku, 

 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług wynajmu domków oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o cele marketingowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;

 8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;

 9. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych do innego administratora danych osobowych;

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu domków. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne;

 12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobnie doniosłe skutki. 

 

IX. Właścicielem ośrodka jest:

 

Village Mielno Spółka Cywilna Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, Łukasz Kielczyk

ul. Promowa 49

75-900 Koszalin.

NIP 6692562319

Regulamin

Szczegółowe warunki pobytu

Rezerwacja


Zaplanuj pobyt.

 

 

Zobacz jak dojechać.

tel. +48 665 916 303

kontakt@villagemielno.pl

Village Mielno

ul. Bursztynowa 23

76-032 Mielno